day trading với ichimoku

  1. F

    [Chiến lược giao dịch] Day trading với công cụ Ichimoku

    Ichimoku Kinko Hyo (gọi tắt là Ichimoku) được phát minh bới Goichi Hosoda, đây là một phương pháp giao dịch kết hợp nhiều chỉ báo theo xu hướng khác nhau, và hình dạng của những chỉ báo này cũng “rất dị” so với những indicator truyền thống được phát triển bởi Tây phương. Trên diễn đàn...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên