nghịch lý giá vàng tăng

  1. Bianas

    Vàng đang tăng cao với một nghịch lý, triển vọng tiếp theo thế nào?

    Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ tránh được suy thoái kinh tế, các chỉ số chứng khoán Mỹ đang giao dịch ở mức kỷ lục và thậm chí các khoản đầu tư rủi ro hơn như bitcoin cũng đang ở mức giá cao nhất từ trước đến nay, nhưng vàng, được cho là khoản đầu tư lâu đời nhất thế giới, thường được coi là hàng...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên