phân tích từ big bank

 1. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 15/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 2. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 12/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD 1 Lệnh chốt lời thủ công: Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời...
 3. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 11/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 4. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 2 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 5. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 10/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD 1 Lệnh chốt lời Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 6. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 09/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 7. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 08/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDUSD Lệnh mua EURUSD 1 Lệnh huề vốn Lệnh mua EURGBP 1 Lệnh dừng lỗ Lệnh bán GBPUSD 1 Lệnh chốt lời: Lệnh bán USDJPY Mình đã...
 8. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 05/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán EURUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 9. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 04/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán USDJPY 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh mua NZDCAD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 10. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 03/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 11. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần 1 tháng 7: Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 12. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 02/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURGBP Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác...
 13. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 01/07

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh bán EURUSD 1 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán EURJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của...
 14. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 28/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh chốt lời: Lệnh bán EURUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 15. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 27/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh chốt lời: Lệnh mua USDJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 16. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Chiến lược giao dịch Định lượng từ Big bank Tuần cuối tháng 6: Sell USDJPY, Buy EURGBP

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Đây sẽ là chuyên mục đưa ra các tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích từ mô hình định lượng của Big Bank. Các chiến lược này mang tính ngắn hạn và một tuần sẽ có một chiến lược được đưa ra...
 17. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 25/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. 1 Lệnh chốt lời Lệnh bán GBPUSD Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược...
 18. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 24/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks có 1 lệnh mới được đặt: Lệnh mua AUDCHF 2 Lệnh dừng lỗ: Lệnh bán EURJPY Lệnh bán USDJPY Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng...
 19. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 21/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
 20. Smart_Money

  [Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 20/06

  Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn ------------------ Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác. -------------------...
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.